Case Study: The Path to Sustainability with Elan (Slovenia)

with Leon Korošec, SVP, Elan